هدف از تشکیل جمنا گفتمان‌سازی است/ «من انقلابی هستم» یک راهبرد مهم

هدف از تشکیل جمنا گفتمان‌سازی است/ «من انقلابی هستم» یک راهبرد مهم
نایب‌رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: جبهه مردمی برای مدت موقت تشکیل نشد بلکه هدف از تشکیل آن ایجاد یک فرهنگ ‌و گفتمان‌سازی است.

هدف از تشکیل جمنا گفتمان‌سازی است/ «من انقلابی هستم» یک راهبرد مهم

نایب‌رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: جبهه مردمی برای مدت موقت تشکیل نشد بلکه هدف از تشکیل آن ایجاد یک فرهنگ ‌و گفتمان‌سازی است.
هدف از تشکیل جمنا گفتمان‌سازی است/ «من انقلابی هستم» یک راهبرد مهم

View more posts from this author