هادی محمدی از لیست تیم تراکتورسازی خارج شد

هادی محمدی از لیست تیم تراکتورسازی خارج شد
بازیکن مصدوم تیم تراکتورسازی از لیست بازیکنان این تیم خارج شد.

هادی محمدی از لیست تیم تراکتورسازی خارج شد

بازیکن مصدوم تیم تراکتورسازی از لیست بازیکنان این تیم خارج شد.
هادی محمدی از لیست تیم تراکتورسازی خارج شد

View more posts from this author