نیمی از صادرات سیب‌زمینی کشور به عراق انجام شد

نیمی از صادرات سیب‌زمینی کشور به عراق انجام شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل گفت: در سال گذشته نیمی از صادرات سیب‌زمینی کشور به عراق انجام شد و بستر مناسبی فراهم شد تا میزان صادرات در استان اردبیل نیز رشد چشمگیری داشته باشد.

نیمی از صادرات سیب‌زمینی کشور به عراق انجام شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل گفت: در سال گذشته نیمی از صادرات سیب‌زمینی کشور به عراق انجام شد و بستر مناسبی فراهم شد تا میزان صادرات در استان اردبیل نیز رشد چشمگیری داشته باشد.
نیمی از صادرات سیب‌زمینی کشور به عراق انجام شد

View more posts from this author