نیروی انتظامی در عرصه امنیت کارنامه درخشانی دارد

نیروی انتظامی در عرصه امنیت کارنامه درخشانی دارد
نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام گفت: نیروی انتظامی مقتدر کشور در عرصه امنیت کارنامه درخشان و بسیار نورانی دارد.

نیروی انتظامی در عرصه امنیت کارنامه درخشانی دارد

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام گفت: نیروی انتظامی مقتدر کشور در عرصه امنیت کارنامه درخشان و بسیار نورانی دارد.
نیروی انتظامی در عرصه امنیت کارنامه درخشانی دارد

View more posts from this author