«نیرنگ منحوس»

«نیرنگ منحوس»
احسان نرگسی رضاپور، شاعر آئینی همدانی شعری با عنوان «نیرنگ منحوس» را در پاسخ به اقدامات اخیر هنجارشکنان در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد.

«نیرنگ منحوس»

احسان نرگسی رضاپور، شاعر آئینی همدانی شعری با عنوان «نیرنگ منحوس» را در پاسخ به اقدامات اخیر هنجارشکنان در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد.
«نیرنگ منحوس»

View more posts from this author