نیازمند افزایش مفسران قرآن در جامعه هستیم / لزوم راه اندازی مرکز تربیت مفسر قرآن

نیازمند افزایش مفسران قرآن در جامعه هستیم / لزوم راه اندازی مرکز تربیت مفسر قرآن
مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی(ره) با تاکید بر لزوم راه اندازی مرکز تربیت مفسر قرآن گفت: کلاس‌های متعدد درس تفسیر قرآن در سطح حوزه برگزار می‌شود و در این زمینه در حال رشد هستیم پس در جامعه نیاز به افزایش مفسران قرآن داریم.

نیازمند افزایش مفسران قرآن در جامعه هستیم / لزوم راه اندازی مرکز تربیت مفسر قرآن

مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی(ره) با تاکید بر لزوم راه اندازی مرکز تربیت مفسر قرآن گفت: کلاس‌های متعدد درس تفسیر قرآن در سطح حوزه برگزار می‌شود و در این زمینه در حال رشد هستیم پس در جامعه نیاز به افزایش مفسران قرآن داریم.
نیازمند افزایش مفسران قرآن در جامعه هستیم / لزوم راه اندازی مرکز تربیت مفسر قرآن

خرید kerio

نخبگان

View more posts from this author