نگرش به موضوع تالاب‌ها در دولت یازدهم تغییر کرده است

نگرش به موضوع تالاب‌ها در دولت یازدهم تغییر کرده است
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های کشور گفت: در دولت یازدهم رسیدگی به مشکلات و حل مسائل تالاب‌ها و نگرش به این مهم تغییر کرده و در دستور کار قرار گرفته است.

نگرش به موضوع تالاب‌ها در دولت یازدهم تغییر کرده است

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های کشور گفت: در دولت یازدهم رسیدگی به مشکلات و حل مسائل تالاب‌ها و نگرش به این مهم تغییر کرده و در دستور کار قرار گرفته است.
نگرش به موضوع تالاب‌ها در دولت یازدهم تغییر کرده است

View more posts from this author