نگاه ویژه به پرستاران خدمت‌رسانی به جان دردمند بیماران را بهبود می‌دهد

نگاه ویژه به پرستاران خدمت‌رسانی به جان دردمند بیماران را بهبود می‌دهد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: حرکت در مسیر رفع دغدغه‌های جامعه پرستاری کشور که نگاه ویژه به آنها خدمت‌رسانی به جان دردمند بیماران را بهبود می‌دهد از وظایف مهم مسؤولان است که امید داریم به جد در دستور کار قرار گیرد.

نگاه ویژه به پرستاران خدمت‌رسانی به جان دردمند بیماران را بهبود می‌دهد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: حرکت در مسیر رفع دغدغه‌های جامعه پرستاری کشور که نگاه ویژه به آنها خدمت‌رسانی به جان دردمند بیماران را بهبود می‌دهد از وظایف مهم مسؤولان است که امید داریم به جد در دستور کار قرار گیرد.
نگاه ویژه به پرستاران خدمت‌رسانی به جان دردمند بیماران را بهبود می‌دهد

View more posts from this author