نگارش چندین قرآن به دست بزرگان خوشنویسی ایران

نگارش چندین قرآن به دست بزرگان خوشنویسی ایران
معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: چندین نسخه قرآن با نگارش بزرگان خوشنویسی ایران در حال تدوین است و برخی از این نسخه‌ها منتشر شده است.

نگارش چندین قرآن به دست بزرگان خوشنویسی ایران

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: چندین نسخه قرآن با نگارش بزرگان خوشنویسی ایران در حال تدوین است و برخی از این نسخه‌ها منتشر شده است.
نگارش چندین قرآن به دست بزرگان خوشنویسی ایران

View more posts from this author