نوسانات نرخ ارز و آشفتگی بازار داروهایی وارداتی

نوسانات نرخ ارز و آشفتگی بازار داروهایی وارداتی
تأمین داروهای مورد نیاز برای بیماران خاص امری نیست که خیلی آسان تحت تأثیر نوسانات ارز قرار بگیرد چراکه این داروها حکم ادامه زندگی برای این افراد را دارند از سویی به گفته مسوولان، داروهای وارداتی برای بیماران خاص با ارز چند ماه پیش خریداری شده و نباید به قیمت دلار روز به دست بیماران برسد.

نوسانات نرخ ارز و آشفتگی بازار داروهایی وارداتی

تأمین داروهای مورد نیاز برای بیماران خاص امری نیست که خیلی آسان تحت تأثیر نوسانات ارز قرار بگیرد چراکه این داروها حکم ادامه زندگی برای این افراد را دارند از سویی به گفته مسوولان، داروهای وارداتی برای بیماران خاص با ارز چند ماه پیش خریداری شده و نباید به قیمت دلار روز به دست بیماران برسد.
نوسانات نرخ ارز و آشفتگی بازار داروهایی وارداتی

View more posts from this author