نوسازی 4 هزار تاکسی فرسوده در تبریز/ 34 دستگاه اتوبوس را به دلیل دودزایی خواباندیم

نوسازی 4 هزار تاکسی فرسوده در تبریز/ 34 دستگاه اتوبوس را به دلیل دودزایی خواباندیم
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی تبریز با بیان اینکه یک درصد آلایندگی هوا را اتوبوس‌های شرکت واحد تشکیل می‌دهند، افزود: همه اتوبوس‌ها دارای معاینه فنی هستند ولی 34 دستگاه اتوبوس را به دلیل دودزایی خواباندیم.

نوسازی 4 هزار تاکسی فرسوده در تبریز/ 34 دستگاه اتوبوس را به دلیل دودزایی خواباندیم

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی تبریز با بیان اینکه یک درصد آلایندگی هوا را اتوبوس‌های شرکت واحد تشکیل می‌دهند، افزود: همه اتوبوس‌ها دارای معاینه فنی هستند ولی 34 دستگاه اتوبوس را به دلیل دودزایی خواباندیم.
نوسازی 4 هزار تاکسی فرسوده در تبریز/ 34 دستگاه اتوبوس را به دلیل دودزایی خواباندیم

View more posts from this author