نوبخت: تزریق بخشی از خسارت سیل گلستان به‌زودی

نوبخت: تزریق بخشی از خسارت سیل گلستان به‌زودی
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: خسارت سیلی که روزهای 19 و 20 مرداد در گلستان به وقوع پیوست 144 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

نوبخت: تزریق بخشی از خسارت سیل گلستان به‌زودی

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: خسارت سیلی که روزهای 19 و 20 مرداد در گلستان به وقوع پیوست 144 میلیارد تومان برآورد می‌شود.
نوبخت: تزریق بخشی از خسارت سیل گلستان به‌زودی

View more posts from this author