نه وهم سقوط، نه جنگ بقا؛ پایانی بر تلخی پایان

نه وهم سقوط، نه جنگ بقا؛ پایانی بر تلخی پایان
هفته پایانی لیگ برتر فوتبال برای نمایندگان خوزستان از معدود دفعاتی‌ است که دغدغه سقوط در این تیم‌ها وجود ندارد.

نه وهم سقوط، نه جنگ بقا؛ پایانی بر تلخی پایان

هفته پایانی لیگ برتر فوتبال برای نمایندگان خوزستان از معدود دفعاتی‌ است که دغدغه سقوط در این تیم‌ها وجود ندارد.
نه وهم سقوط، نه جنگ بقا؛ پایانی بر تلخی پایان

View more posts from this author