نهاد کتابخانه‌ها در حال بازنگری در پیوند خود با مردم است

نهاد کتابخانه‌ها در حال بازنگری در پیوند خود با مردم است
مدیرکل پژوهش نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت: نهاد کتابخانه‌ها در حال بازنگری در پیوند خود با مردم در حوزه‌های مختلف است.

نهاد کتابخانه‌ها در حال بازنگری در پیوند خود با مردم است

مدیرکل پژوهش نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت: نهاد کتابخانه‌ها در حال بازنگری در پیوند خود با مردم در حوزه‌های مختلف است.
نهاد کتابخانه‌ها در حال بازنگری در پیوند خود با مردم است

View more posts from this author