نهاد فرهنگی شهرداری باید چارچوب هدفمند و قانونی داشته باشد

نهاد فرهنگی شهرداری باید چارچوب هدفمند و قانونی داشته باشد
مدیر فرهنگی شهرداری اردبیل گفت: تقویت و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در شهرداری اردبیل نیاز به یک چارت سازمانی معین دارد.

نهاد فرهنگی شهرداری باید چارچوب هدفمند و قانونی داشته باشد

مدیر فرهنگی شهرداری اردبیل گفت: تقویت و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در شهرداری اردبیل نیاز به یک چارت سازمانی معین دارد.
نهاد فرهنگی شهرداری باید چارچوب هدفمند و قانونی داشته باشد

خرید vpn نگین

کیمیا دانلود

View more posts from this author