نمی‌شود یک قوه را مسئول اقتصاد مقاومتی دانست و قوای دیگر فقط مطالبه‌گر باشند

نمی‌شود یک قوه را مسئول اقتصاد مقاومتی دانست و قوای دیگر فقط مطالبه‌گر باشند
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: نمی‌شود یک قوه را مسئول دانست و قوای دیگر فقط مطالبه‌گر باشند و جایی که رهبری از فرماندهی اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی نام می‌برند باید تمام موانع قانونی از میان برداشته شود.

نمی‌شود یک قوه را مسئول اقتصاد مقاومتی دانست و قوای دیگر فقط مطالبه‌گر باشند

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: نمی‌شود یک قوه را مسئول دانست و قوای دیگر فقط مطالبه‌گر باشند و جایی که رهبری از فرماندهی اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی نام می‌برند باید تمام موانع قانونی از میان برداشته شود.
نمی‌شود یک قوه را مسئول اقتصاد مقاومتی دانست و قوای دیگر فقط مطالبه‌گر باشند

View more posts from this author