نمونه‌گیری ژنتیک از خانواده کاپیتان و 3 خدمه نفتکش ایرانی

نمونه‌گیری ژنتیک از خانواده کاپیتان و 3 خدمه نفتکش ایرانی
مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس گفت: نمونه‌گیری ژنتیک از خانواده کاپیتان و سه خدمه دیگر نفتکش حادثه‌دیده ایرانی در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی قانونی فارس انجام شد.

نمونه‌گیری ژنتیک از خانواده کاپیتان و 3 خدمه نفتکش ایرانی

مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس گفت: نمونه‌گیری ژنتیک از خانواده کاپیتان و سه خدمه دیگر نفتکش حادثه‌دیده ایرانی در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی قانونی فارس انجام شد.
نمونه‌گیری ژنتیک از خانواده کاپیتان و 3 خدمه نفتکش ایرانی

View more posts from this author