نمره امام جمعه اصفهان به حضور 15 ساله خود در نصف‌جهان/ روایتی از چالش‌ روزهای پرالتهاب دهه 80

نمره امام جمعه اصفهان به حضور 15 ساله خود در نصف‌جهان/ روایتی از چالش‌ روزهای پرالتهاب دهه 80
امام جمعه اصفهان با اشاره به دوران حضور در سوریه به عنوان نماینده مقام معظم رهبری، گفت: جناجی و حزبی عمل نمی‌کنم که این سبب آرام شدن اوضاع سیاسی در اصفهان شده است.

نمره امام جمعه اصفهان به حضور 15 ساله خود در نصف‌جهان/ روایتی از چالش‌ روزهای پرالتهاب دهه 80

امام جمعه اصفهان با اشاره به دوران حضور در سوریه به عنوان نماینده مقام معظم رهبری، گفت: جناجی و حزبی عمل نمی‌کنم که این سبب آرام شدن اوضاع سیاسی در اصفهان شده است.
نمره امام جمعه اصفهان به حضور 15 ساله خود در نصف‌جهان/ روایتی از چالش‌ روزهای پرالتهاب دهه 80

View more posts from this author