نماز صبح به قامت جماعت / واجبی که احیا شده است

نماز صبح به قامت جماعت / واجبی که احیا شده است
دم دمه‌های صبح که می‌شود نمازگزاران قامت به برپایی نماز جماعت صبحی می‌کنند که زیبایی آن عطر دل‌انگیزی را در هر کوی و برزن و محله‌ای برپا کرده است.

نماز صبح به قامت جماعت / واجبی که احیا شده است

دم دمه‌های صبح که می‌شود نمازگزاران قامت به برپایی نماز جماعت صبحی می‌کنند که زیبایی آن عطر دل‌انگیزی را در هر کوی و برزن و محله‌ای برپا کرده است.
نماز صبح به قامت جماعت / واجبی که احیا شده است

خرید vpn با چند سرور

افق

View more posts from this author