نماز جمعه دانشگاه دشمن‌شناسی و تریبون افشاگری است

نماز جمعه دانشگاه دشمن‌شناسی و تریبون افشاگری است
رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه مازندران گفت: نماز جمعه به‌عنوان یک قرارگاه فرهنگی، کلاس مقاومت، استکبارستیزی و رسواکننده فتنه‌گران داخلی و خارجی است.

نماز جمعه دانشگاه دشمن‌شناسی و تریبون افشاگری است

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه مازندران گفت: نماز جمعه به‌عنوان یک قرارگاه فرهنگی، کلاس مقاومت، استکبارستیزی و رسواکننده فتنه‌گران داخلی و خارجی است.
نماز جمعه دانشگاه دشمن‌شناسی و تریبون افشاگری است

View more posts from this author