نماز بر پیکر شهدای حادثه تروریستی حله اقامه شد

نماز بر پیکر شهدای حادثه تروریستی حله اقامه شد
نماز بر پیکر مطهر شهدا حله، توسط آیت‌الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان اقامه شد.

نماز بر پیکر شهدای حادثه تروریستی حله اقامه شد

نماز بر پیکر مطهر شهدا حله، توسط آیت‌الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان اقامه شد.
نماز بر پیکر شهدای حادثه تروریستی حله اقامه شد

View more posts from this author