نقص فنی باعث تأخیر پرواز مشهد ـ همدان شد

نقص فنی باعث تأخیر پرواز مشهد ـ همدان شد
رئیس شرکت هواپیمایی آتا در همدان گفت: پرواز امروز مشهد به مقصد همدان به دلیل نقص فنی به وجود آمده تاخیر داشته و پرواز ساعت 13 و 30 دقیقه در فرودگاه همدان به زمین خواهد نشست.

نقص فنی باعث تأخیر پرواز مشهد ـ همدان شد

رئیس شرکت هواپیمایی آتا در همدان گفت: پرواز امروز مشهد به مقصد همدان به دلیل نقص فنی به وجود آمده تاخیر داشته و پرواز ساعت 13 و 30 دقیقه در فرودگاه همدان به زمین خواهد نشست.
نقص فنی باعث تأخیر پرواز مشهد ـ همدان شد

View more posts from this author