نقش و اثرگذاری روحانیت موجب پیروزی انقلاب شد

نقش و اثرگذاری روحانیت موجب پیروزی انقلاب شد
نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: حضور روحانیون و طلاب در قیام‌ها و تظاهرات پیش از انقلاب بسیار مؤثر بود و اگر نقش و اثرگذاری روحانیت نبود، انقلاب به پیروزی نمی‌رسید.

نقش و اثرگذاری روحانیت موجب پیروزی انقلاب شد

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: حضور روحانیون و طلاب در قیام‌ها و تظاهرات پیش از انقلاب بسیار مؤثر بود و اگر نقش و اثرگذاری روحانیت نبود، انقلاب به پیروزی نمی‌رسید.
نقش و اثرگذاری روحانیت موجب پیروزی انقلاب شد

View more posts from this author