نقش فرهنگ کتاب‌خوانی بر توسعه پایدار بازشناسی شود

نقش فرهنگ کتاب‌خوانی بر توسعه پایدار بازشناسی شود
معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتاب‌خوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت: امروز باید نقش فرهنگ کتاب‌خوانی بر توسعه پایدار بازشناسی شود.

نقش فرهنگ کتاب‌خوانی بر توسعه پایدار بازشناسی شود

معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتاب‌خوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت: امروز باید نقش فرهنگ کتاب‌خوانی بر توسعه پایدار بازشناسی شود.
نقش فرهنگ کتاب‌خوانی بر توسعه پایدار بازشناسی شود

View more posts from this author