نقش رسانه‌ در آغاز جنگ‌ها/ تأثیر تلویزیون بر زایل کردن قوه تعقل

نقش رسانه‌ در آغاز جنگ‌ها/ تأثیر تلویزیون بر زایل کردن قوه تعقل
رئیس مرکز منابع سرمایه انسانی سازمان و صدا و سیما گفت: هنگام تماشای تلویزیون طرف چپ مغز فعال می‌شود و به جای قدرت استدلال و تعقل، قوه تخیل و هیجان انسان فعال می‌شود و به شکلی قوه تفکر خودش را از دست می‌دهد.

نقش رسانه‌ در آغاز جنگ‌ها/ تأثیر تلویزیون بر زایل کردن قوه تعقل

رئیس مرکز منابع سرمایه انسانی سازمان و صدا و سیما گفت: هنگام تماشای تلویزیون طرف چپ مغز فعال می‌شود و به جای قدرت استدلال و تعقل، قوه تخیل و هیجان انسان فعال می‌شود و به شکلی قوه تفکر خودش را از دست می‌دهد.
نقش رسانه‌ در آغاز جنگ‌ها/ تأثیر تلویزیون بر زایل کردن قوه تعقل

View more posts from this author