نقش بارز سربازان گمنام امام زمان در حفظ نظام از مخاطرات و آسیب‌ها

نقش بارز سربازان گمنام امام زمان در حفظ نظام از مخاطرات و آسیب‌ها
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: بدون شک سربازان گمنام امام زمان(عج) نقش بسیار مهمی در حفظ جان و مال مردم و همچنین نظام مقدس اسلامی از خطرات و آسیب‌هایی که دشمنان ما به خصوص صهیونیست‌ها و استکبار جهانی آن را تهدید می‌کنند، بر عهده دارند.

نقش بارز سربازان گمنام امام زمان در حفظ نظام از مخاطرات و آسیب‌ها

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: بدون شک سربازان گمنام امام زمان(عج) نقش بسیار مهمی در حفظ جان و مال مردم و همچنین نظام مقدس اسلامی از خطرات و آسیب‌هایی که دشمنان ما به خصوص صهیونیست‌ها و استکبار جهانی آن را تهدید می‌کنند، بر عهده دارند.

نقش بارز سربازان گمنام امام زمان در حفظ نظام از مخاطرات و آسیب‌ها

View more posts from this author