نقشه دشمنان برای تجزیه عراق و سوریه شکست خورد

نقشه دشمنان برای تجزیه عراق و سوریه شکست خورد
مشاور فرمانده معظم کل قوا گفت: نقشه آمریکا و عربستان برای تجزیه عراق و سوریه شکست خورد، گرچه فتنه گری این کشورها ادامه پیدا خواهد کرد.

نقشه دشمنان برای تجزیه عراق و سوریه شکست خورد

مشاور فرمانده معظم کل قوا گفت: نقشه آمریکا و عربستان برای تجزیه عراق و سوریه شکست خورد، گرچه فتنه گری این کشورها ادامه پیدا خواهد کرد.
نقشه دشمنان برای تجزیه عراق و سوریه شکست خورد

View more posts from this author