نقشه‌برداری اراضی کشاورزی آستارا با روش «کاداستر»

نقشه‌برداری اراضی کشاورزی آستارا با روش «کاداستر»
مدیر جهاد کشاورزی بندر آستارا از نقشه‌برداری تمام اراضی زراعی و باغی این شهرستان مرزی با روش «کاداستر» خبر داد.

نقشه‌برداری اراضی کشاورزی آستارا با روش «کاداستر»

مدیر جهاد کشاورزی بندر آستارا از نقشه‌برداری تمام اراضی زراعی و باغی این شهرستان مرزی با روش «کاداستر» خبر داد.
نقشه‌برداری اراضی کشاورزی آستارا با روش «کاداستر»

تلگرام

View more posts from this author