نقاط قوت و ضعف حوزه شناسایی شود

نقاط قوت و ضعف حوزه شناسایی شود
مدیر حوزه‌های علمیه گفت: در تاریخ حوزه، علما بر اساس زمان‌شناسی حرکت می‌کردند، کارهای بزرگی انجام می‌دادند. این یکی از عوامل موفقیت بزرگان بوده است، بنابراین باید در تحلیل حوزه‌های علمیه، نقاط قوت و ضعف را بشناسیم.

نقاط قوت و ضعف حوزه شناسایی شود

مدیر حوزه‌های علمیه گفت: در تاریخ حوزه، علما بر اساس زمان‌شناسی حرکت می‌کردند، کارهای بزرگی انجام می‌دادند. این یکی از عوامل موفقیت بزرگان بوده است، بنابراین باید در تحلیل حوزه‌های علمیه، نقاط قوت و ضعف را بشناسیم.
نقاط قوت و ضعف حوزه شناسایی شود

View more posts from this author