نفس‌های لنده به شمارش افتاد/ هجوم ریزگردها به شهرستان لنده

نفس‌های لنده به شمارش افتاد/ هجوم ریزگردها به شهرستان لنده
شهرستان لنده چند ساعتی است که با هجوم ریزگردها در وضعیتی نسبتاً بحرانی قرار گرفته به‌گونه‌ای که تنفس برای مردم در فضای آزاد با مشکلاتی همراه شده است.

نفس‌های لنده به شمارش افتاد/ هجوم ریزگردها به شهرستان لنده

شهرستان لنده چند ساعتی است که با هجوم ریزگردها در وضعیتی نسبتاً بحرانی قرار گرفته به‌گونه‌ای که تنفس برای مردم در فضای آزاد با مشکلاتی همراه شده است.
نفس‌های لنده به شمارش افتاد/ هجوم ریزگردها به شهرستان لنده

آهنگ جدید

View more posts from this author