نفرات مرحله نیمه نهایی مسابقات اسکواش بین‌المللی ارومیه مشخص شدند

نفرات مرحله نیمه نهایی مسابقات اسکواش بین‌المللی ارومیه مشخص شدند
چهار نفر برتر صعودکننده به مرحله نهایی مسابقات اسکواش بین‌المللی ارومیه مشخص شدند.

نفرات مرحله نیمه نهایی مسابقات اسکواش بین‌المللی ارومیه مشخص شدند

چهار نفر برتر صعودکننده به مرحله نهایی مسابقات اسکواش بین‌المللی ارومیه مشخص شدند.
نفرات مرحله نیمه نهایی مسابقات اسکواش بین‌المللی ارومیه مشخص شدند

View more posts from this author