نفت مسجد سلیمان حریف ضعیفی نیست/ اشتباه کنیم، غافلگیر می‌شویم

نفت مسجد سلیمان حریف ضعیفی نیست/ اشتباه کنیم، غافلگیر می‌شویم
بازیکن تیم فوتبال اکسین البرز با بیان اینکه نفت مسجد سلیمان حریف ضعیفی نیست، گفت: اگر در برابر این تیم اشتباه کنیم، غافلگیر می‌شویم.

نفت مسجد سلیمان حریف ضعیفی نیست/ اشتباه کنیم، غافلگیر می‌شویم

بازیکن تیم فوتبال اکسین البرز با بیان اینکه نفت مسجد سلیمان حریف ضعیفی نیست، گفت: اگر در برابر این تیم اشتباه کنیم، غافلگیر می‌شویم.
نفت مسجد سلیمان حریف ضعیفی نیست/ اشتباه کنیم، غافلگیر می‌شویم

View more posts from this author