نفتی ها پولدار شدند

نفتی ها پولدار شدند
پس از حواشی فراوان تیم صنعت نفت و مشکلات مالی، سرانجام مبلغ چشمگیری به حساب این باشگاه واریز شد.

نفتی ها پولدار شدند

پس از حواشی فراوان تیم صنعت نفت و مشکلات مالی، سرانجام مبلغ چشمگیری به حساب این باشگاه واریز شد.
نفتی ها پولدار شدند

View more posts from this author