نفتی‌ها پولدار شدند

نفتی‌ها پولدار شدند
پس از حواشی فراوان تیم صنعت نفت و مشکلات مالی، سرانجام مبلغ چشمگیری به حساب این باشگاه واریز شد.

نفتی‌ها پولدار شدند

پس از حواشی فراوان تیم صنعت نفت و مشکلات مالی، سرانجام مبلغ چشمگیری به حساب این باشگاه واریز شد.
نفتی‌ها پولدار شدند

View more posts from this author