نظر آیت‌الله نوری‌همدانی درباره ترامپ

نظر آیت‌الله نوری‌همدانی درباره ترامپ
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: نگرانی ائمه اطهار (ع) از جمله امیر مؤمنان (ع) در این زمینه است که امور مردم را کسانی به دست نگیرند که عقلشان کم باشد، ترامپ اینگونه است.

نظر آیت‌الله نوری‌همدانی درباره ترامپ

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: نگرانی ائمه اطهار (ع) از جمله امیر مؤمنان (ع) در این زمینه است که امور مردم را کسانی به دست نگیرند که عقلشان کم باشد، ترامپ اینگونه است.
نظر آیت‌الله نوری‌همدانی درباره ترامپ

View more posts from this author