نظام اسلامی تنها حکومت استکبارستیز در جهان است/ ایران مقابل رژیم نامشروع صهیونیستی ایستاده است

نظام اسلامی تنها حکومت استکبارستیز در جهان است/ ایران مقابل رژیم نامشروع صهیونیستی ایستاده است
دبیرکل جمعیت فداییان اسلام با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران تنها حکومت استکبارستیز در جهان است، گفت: ایران مقابل رژیم نامشروع صهیونیستی ایستاده است.

نظام اسلامی تنها حکومت استکبارستیز در جهان است/ ایران مقابل رژیم نامشروع صهیونیستی ایستاده است

دبیرکل جمعیت فداییان اسلام با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران تنها حکومت استکبارستیز در جهان است، گفت: ایران مقابل رژیم نامشروع صهیونیستی ایستاده است.
نظام اسلامی تنها حکومت استکبارستیز در جهان است/ ایران مقابل رژیم نامشروع صهیونیستی ایستاده است

View more posts from this author