نظارت بر عملکرد مدیران از وظایف مهم و قانونی نمایندگان است

نظارت بر عملکرد مدیران از وظایف مهم و قانونی نمایندگان است
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس گفت: نص صریح قانون اساسی وظیفه نظارت بر عملکرد مدیران را متوجه نمایندگان مجلس دانسته و نمایندگان می‌توانند و باید بر تمامی اجزاء نظام نظارت داشته باشند.

نظارت بر عملکرد مدیران از وظایف مهم و قانونی نمایندگان است

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس گفت: نص صریح قانون اساسی وظیفه نظارت بر عملکرد مدیران را متوجه نمایندگان مجلس دانسته و نمایندگان می‌توانند و باید بر تمامی اجزاء نظام نظارت داشته باشند.
نظارت بر عملکرد مدیران از وظایف مهم و قانونی نمایندگان است

View more posts from this author