نشست مشترک هیأت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه 7 کشور برگزار شد

نشست مشترک هیأت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه 7 کشور برگزار شد
نشست استانداران اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و اعضای هیأت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه 7 کشور در شهرکرد برگزار شد.

نشست مشترک هیأت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه 7 کشور برگزار شد

نشست استانداران اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و اعضای هیأت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه 7 کشور در شهرکرد برگزار شد.
نشست مشترک هیأت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه 7 کشور برگزار شد

سپهر نیوز

View more posts from this author