نشست مشاورین جوان دهیاری‌های بخش مرکزی بندرلنگه برگزار شد

نشست مشاورین جوان دهیاری‌های بخش مرکزی بندرلنگه برگزار شد
بخشدار بخش مرکزی بندرلنگه از برگزاری نشست مشاورین جوان دهیاری‌های این بخش خبر داد.

نشست مشاورین جوان دهیاری‌های بخش مرکزی بندرلنگه برگزار شد

بخشدار بخش مرکزی بندرلنگه از برگزاری نشست مشاورین جوان دهیاری‌های این بخش خبر داد.
نشست مشاورین جوان دهیاری‌های بخش مرکزی بندرلنگه برگزار شد

روزنامه قانون

View more posts from this author