نشر علوم اسلامی یکی از دلایل پذیرش ولایتعهدی توسط امام رضا(ع)

نشر علوم اسلامی یکی از دلایل پذیرش ولایتعهدی توسط امام رضا(ع)
یکی از مراجع تقلید شیعه در قم گفت: یکی از دلایل پذیرش ولایتعهدی توسط امام رضا(ع) نشر علوم اسلامی بود.

نشر علوم اسلامی یکی از دلایل پذیرش ولایتعهدی توسط امام رضا(ع)

یکی از مراجع تقلید شیعه در قم گفت: یکی از دلایل پذیرش ولایتعهدی توسط امام رضا(ع) نشر علوم اسلامی بود.
نشر علوم اسلامی یکی از دلایل پذیرش ولایتعهدی توسط امام رضا(ع)

View more posts from this author