نشان برنز کاوه سلیمانی و جمال مدنی قطعی شد

نشان برنز کاوه سلیمانی و جمال مدنی قطعی شد
کاوه سلیمانی و جمال مدنی 2 رزمی‌کار کردستانی در ادامه رقابت‌های جهانی موی‎تای روسیه با برتری مقابل حریفان خود به مرحله ماقبل فینال راه یافتند و کسب نشان برنز خود را قطعی کردند.

نشان برنز کاوه سلیمانی و جمال مدنی قطعی شد

کاوه سلیمانی و جمال مدنی 2 رزمی‌کار کردستانی در ادامه رقابت‌های جهانی موی‎تای روسیه با برتری مقابل حریفان خود به مرحله ماقبل فینال راه یافتند و کسب نشان برنز خود را قطعی کردند.
نشان برنز کاوه سلیمانی و جمال مدنی قطعی شد

View more posts from this author