نسل فعلی برای مقابله با دشمنان تلاش کند

نسل فعلی برای مقابله با دشمنان تلاش کند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نسل قبلی جمهوری اسلامی ایران نظام شاهنشاهی را از بین برد، نسل فعلی نیز به‌ خاطر اینکه دشمنان بسیاری دارد، باید کار و تلاش خود را زیاد کند.

نسل فعلی برای مقابله با دشمنان تلاش کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نسل قبلی جمهوری اسلامی ایران نظام شاهنشاهی را از بین برد، نسل فعلی نیز به‌ خاطر اینکه دشمنان بسیاری دارد، باید کار و تلاش خود را زیاد کند.
نسل فعلی برای مقابله با دشمنان تلاش کند

View more posts from this author