نزاع پدر و پسر رنگ خون گرفت

نزاع پدر و پسر رنگ خون گرفت
فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: نزاع پدر و پسر در بوشهر رنگ خون گرفت و طی آن پدر توسط فرزندش کشته شد.

نزاع پدر و پسر رنگ خون گرفت

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: نزاع پدر و پسر در بوشهر رنگ خون گرفت و طی آن پدر توسط فرزندش کشته شد.
نزاع پدر و پسر رنگ خون گرفت

View more posts from this author