نرخ ورودی پارکینگ «چذابه» 20 هزار تومان شد

نرخ ورودی پارکینگ «چذابه» 20 هزار تومان شد
ستاد اربعین خوزستان هزینه ورودی پارکینگ چذابه را از امروز 20 هزار تومان تعیین کرد.

نرخ ورودی پارکینگ «چذابه» 20 هزار تومان شد

ستاد اربعین خوزستان هزینه ورودی پارکینگ چذابه را از امروز 20 هزار تومان تعیین کرد.
نرخ ورودی پارکینگ «چذابه» 20 هزار تومان شد

View more posts from this author