نخستین فیلم مستند داستانی از فردوس به مرحله تدوین رسید

نخستین فیلم مستند داستانی از فردوس به مرحله تدوین رسید
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فردوس از پایان تصویربرداری فیلم مستند داستانی “رحم” با موضوع جنگ تحمیلی در فردوس خبر داد.

نخستین فیلم مستند داستانی از فردوس به مرحله تدوین رسید

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فردوس از پایان تصویربرداری فیلم مستند داستانی “رحم” با موضوع جنگ تحمیلی در فردوس خبر داد.
نخستین فیلم مستند داستانی از فردوس به مرحله تدوین رسید

موزیک سرا

View more posts from this author