نخستین برد سیروس و امتیاز شیرین ماشین از کویر

نخستین برد سیروس و امتیاز شیرین ماشین از کویر
تیم‌های تبریزی حاضر در مسابقات لیگ دسته یک کشور این هفته چهار امتیاز به ارمغان آورند.

نخستین برد سیروس و امتیاز شیرین ماشین از کویر

تیم‌های تبریزی حاضر در مسابقات لیگ دسته یک کشور این هفته چهار امتیاز به ارمغان آورند.
نخستین برد سیروس و امتیاز شیرین ماشین از کویر

View more posts from this author