نخستین باشگاه ورزشی مسجدمحور در کاشمر افتتاح شد

نخستین باشگاه ورزشی مسجدمحور در کاشمر افتتاح شد
نخستین باشگاه ورزشی مسجدمحور در کانون فرهنگ هنری شهدای حیدری کاشمر افتتاح شد.

نخستین باشگاه ورزشی مسجدمحور در کاشمر افتتاح شد

نخستین باشگاه ورزشی مسجدمحور در کانون فرهنگ هنری شهدای حیدری کاشمر افتتاح شد.
نخستین باشگاه ورزشی مسجدمحور در کاشمر افتتاح شد

دانلود سرا

View more posts from this author