نخستین باشگاه تیراندازی به اهداف پروازی استان اردبیل افتتاح شد

نخستین باشگاه تیراندازی به اهداف پروازی استان اردبیل افتتاح شد
نخستین باشگاه تیراندازی به اهداف پروازی استان اردبیل در سرعین در مکانی به وسعت 3 هزار متر مربع افتتاح شد.

نخستین باشگاه تیراندازی به اهداف پروازی استان اردبیل افتتاح شد

نخستین باشگاه تیراندازی به اهداف پروازی استان اردبیل در سرعین در مکانی به وسعت 3 هزار متر مربع افتتاح شد.
نخستین باشگاه تیراندازی به اهداف پروازی استان اردبیل افتتاح شد

View more posts from this author