نخبگان حوزه نقش مهمی در آینده اسلام و تمدن‌سازی دارند

نخبگان حوزه نقش مهمی در آینده اسلام و تمدن‌سازی دارند
مسؤول مرکز ارتباط و بین‌الملل حوزهای علمیه گفت: نخبگان حوزه نقش مهمی در آینده اسلام و تحقق تمدن‌سازی دارند.

نخبگان حوزه نقش مهمی در آینده اسلام و تمدن‌سازی دارند

مسؤول مرکز ارتباط و بین‌الملل حوزهای علمیه گفت: نخبگان حوزه نقش مهمی در آینده اسلام و تحقق تمدن‌سازی دارند.
نخبگان حوزه نقش مهمی در آینده اسلام و تمدن‌سازی دارند

View more posts from this author