نحوه پرداخت خسارات خرما توسط بیمه قابل قبول نیست

نحوه پرداخت خسارات خرما توسط بیمه قابل قبول نیست
نماینده مردم شهرستان‌های بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی از نگاه بیمه به نحوه پرداخت غرامت‌های کشاورزی انتقاد کرد و گفت: نحوه پرداخت خسارات خرما توسط بیمه قابل قبول نیست.

نحوه پرداخت خسارات خرما توسط بیمه قابل قبول نیست

نماینده مردم شهرستان‌های بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی از نگاه بیمه به نحوه پرداخت غرامت‌های کشاورزی انتقاد کرد و گفت: نحوه پرداخت خسارات خرما توسط بیمه قابل قبول نیست.
نحوه پرداخت خسارات خرما توسط بیمه قابل قبول نیست

View more posts from this author